ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จับมือ SCG วิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างวางท่อ ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านประปาให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

วันที่ 9 ส.ค. 2559

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายศาณิต เกษสุวรรณ Director of Innovation and Technology Office บริษัท เอส ซี จี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ทางวิชาการด้านวัสดุก่อสร้าง
          นายธนศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน กปน. มีนโยบายและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยเฉพาะการลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำทางเส้นท่อ เพื่อให้สามารถส่งน้ำสะอาดถึงบ้านเรือนประชาชนด้วยแรงดันที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้จัดทำโครงการวิจัยร่วมกับ เอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่นำมาใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า และส่งผลดีต่อองค์กรและประเทศชาติ
           กปน. เล็งเห็นว่า บริษัท เอส ซี จี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง มีศักยภาพในการผลิตและมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานวางท่อประปา งานตัดบรรจบ หรืองานซ่อมท่อประปาให้มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยืนยาว ลดการรั่วไหลของน้ำประปา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า
          นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามในครั้งนี้ บริษัท เอส ซี จี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และ กปน. จะร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในด้านวัสดุก่อสร้างให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเติบโตที่ยั่งยืน มั่นคง และเข้มแข็งในระยะยาวต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125