ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จับมือพันธมิตร จ.เชียงใหม่ ร่วมใจปลูกป่ารักษาต้นน้ำเชียงดาว ปี 5

วันที่ 28 มิ.ย. 2559

 กปน. สานต่อโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ปิง พัฒนาโรงเรียนและระบบประปา เพื่อคุณภาพชีวิตคนต้นน้ำ

                นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 กปน. ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง หน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะครู-นักเรียน และประชาชนในชุมชนบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำของประเทศไทย ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตามโครงการ "การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คณะจิตอาสาของ กปน. รวมจำนวนกว่า 1,800 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมดังกล่าว นอกจากการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นป่าต้นน้ำรวมพื้นที่กว่า 550 ไร่ และสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 585 ฝายแล้ว กปน. ยังได้ปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้เด็กนักเรียน ครู และชาวชุมชน มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาโรงเรียนบ้านรินหลวง อาทิ ปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และกำแพงป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 4.4 ล้านบาท

                นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งติดตามผลและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องของโครงการฯ ดังกล่าว ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ กปน. ในการสร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมและมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งผลสำเร็จของโครงการฯ นี้ ส่งผลให้ กปน. ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2016 (AREA) สาขา Green Leadership จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา จากผลงานที่ประเทศต่าง ๆ ส่งเข้าแข่งขันกว่า 300 โครงการ

สำหรับโครงการฯ ปีที่ 5 นี้ จะร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน อาทิ ปลูกต้นไม้บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติผาแดงจำนวน 15,000 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ รวมทั้งก่อสร้างห้องน้ำของโรงเรียนบ้านรินหลวงเพิ่มเติม ปรับปรุงอาคารเรียน จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และก่อสร้างฝายน้ำล้น เป็นต้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเป็นรูปธรรม ช่วยพัฒนาให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อประชาชนในทุกลุ่มน้ำตลอดไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125