ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ คว้ารางวัล AREA 2016 ที่สิงคโปร์ คัดจาก 300 โครงการ จาก 28 ประเทศ

วันที่ 24 มิ.ย. 2559

                 วันนี้ (24 มิถุนายน 2559) ณ ประเทศสิงคโปร์ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัล Winner สาขา Green Leadership จาก "โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (Watershed Forest Conservation Project to honor His Majesty The King) ณ ชุมชนบ้านรินหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2016 (AREA) ครั้งที่ 6 จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคมและสนับสนุนการเป็นองค์กรชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายธนศักดิ์ กล่าวว่า กปน. เป็นหนึ่งเดียวจาก 10 องค์กรของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ในสาขาด้านสิ่งแวดล้อม Green Leadership และเป็น 1 ใน 300 โครงการจาก 28 ประเทศที่ส่งประกวดใน 6สาขา โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ มุ่งส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของพนักงานและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคณะ จิตอาสาของ กปน. และชาวชุมชนในท้องถิ่น ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นป่าต้นน้ำรวมกว่า 550 ไร่ และสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 585 ฝาย นอกจากนี้ กปน. ยังนำความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้เรื่องระบบประปาไปช่วยเหลือชุมชน มาตลอด 4 ปี และยังดำเนินการต่อเป็นปีที่ 5 โดยจะร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน อาทิ ปลูกต้นไม้บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติผาแดงจำนวน 15,000 ต้น ปรับปรุงอาคารเรียน ก่อสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านรินหลวงเพิ่มเติม จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่าย และก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีน้ำสะอาดใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง "รินหลวงโมเดล” ที่หน่วยราชการต่าง ๆ นำไปเป็นต้นแบบของการพัฒนา

นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปี 2558 กปน. ได้คว้ามาแล้ว ในสาขา Investment In People Award จาก โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน (The Project of MWA Plumbers for People (2Ps)) สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้บริหารและพนักงาน กปน. เป็นอย่างมากที่ กปน. ได้ร่วมคืนความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนคนไทย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125