ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
2 ผู้บริหาร กปน. รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร

วันที่ 16 พ.ค. 2559

           พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) และนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่เป็นผู้ ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 สาขาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ และ สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125