ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จับมือ สหประชาชาติ จัดงานเสวนาผลสัมฤทธิ์โครงการความร่วมมือ 4 ปี หลังสนับสนุนเงิน 20 ล้านบาทให้ 25 ชุมชนลุ่มแม่น้ำร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 ก.พ. 2559
 
          กปน. จัดเวทีรายงานความก้าวหน้า 4 ปี "โครงการรวมใจรักษ์น้ำ" ร่วมกับ UNDP หลังสนับสนุน 25 ชุมชนลุ่มน้ำร่วมอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ประสบความสำเร็จด้วยดี พร้อมสานต่อโครงการฯ ระยะที่ 2
           วันนี้ (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต รองผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดงาน "สายสัมพันธ์ ปันความรู้ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ (Upstream to Downstream Knowledge Fair)" ซึ่ง กปน. ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดโครงการรวมใจรักษ์น้ำ เพื่อสนับสนุนชุมชนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จำนวน 25 ชุมชน สนับสนุนเงิน 20 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ติดตามผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือของ ชาวชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองทั้ง 25 ชุมชน มาตลอด 4 ปี เพื่อให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ชาวชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สามารถ เป็นชุมชนตัวอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่น ๆ ได้อีกด้วย ในวันนี้ กปน. ได้จัดเวทีให้ชาวชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะผ่านเวทีเสวนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลสำเร็จได้
           นายวิวัฒน์ชัย กล่าวว่า โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ระยะที่ 1 (2554-2559) ได้รับความร่วมมือจากทั้งชุมชนต้นน้ำ ชุมชนริมคลองประปา ชุมชนใกล้สถานประกอบการ ชุมชนในพื้นที่บริการของ กปน. ตลอดจนชุมชนอื่น ๆ รวมทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครสวรรค์ อ่างทอง สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่ง กปน. และ UNDP สนับสนุนทุกกิจกรรมอนุรักษ์น้ำในทุกชุมชนที่ร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ธนาคารขยะ ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ การสร้างบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ การสร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กิจกรรมคืนน้ำใสให้คลองสวย และการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ ตลอดจนการขยายผลเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำและยกระดับความยั่งยืนของกิจกรรมและระบบการจัดการ ซึ่งผลปรากฏว่าทุกกิจกรรมต่างประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ กปน. และ UNDP จึงมีแผนที่จะดำเนินโครงการต่อในระยะที่ 2 (2559-2563) เพื่อสานต่อ การสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากธรรมชาติยั่งยืนเช่นนี้สืบต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125