ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จับมือ สหประชาชาติ จัดงานเสวนาผลสัมฤทธิ์โครงการความร่วมมือ 4 ปี หลังสนับสนุนเงิน 20 ล้านบาทให้ 25 ชุมชนลุ่มแม่น้ำร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 ก.พ. 2559
 

       นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) จะเป็นประธานเปิดงาน "สายสัมพันธ์ ปันความรู้ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ (Upstream to Downstream Knowledge Fair)" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ ซึ่ง กปน. ได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการสนับสนุนชุมชนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จำนวน 25 ชุมชน สนับสนุนเงิน 20 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ติดตามผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือของชาวชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองทั้ง 25 ชุมชน มาตลอด 4 ปี เพื่อให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ชาวชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สามารถเป็นชุมชนตัวอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่น ๆ ได้อีกด้วย สำหรับในวันนี้ กปน. จะจัดเวทีให้ชาวชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะผ่านเวทีเสวนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลสำเร็จได้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125