ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. คืนสายน้ำสู่ชุมชน วางระบบประปาบาดาลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนอกเขตชลประทาน

วันที่ 3 ก.พ. 2559

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี การประปานครหลวง (กปน.) โดย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ร่วม กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ให้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง เพียงพอ ทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยโครงการฯ ครอบคลุมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาล การก่อสร้างหอถังสูงและการวางระบบท่อประปา การสนับสนุนถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องกรองน้ำดื่ม และมอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในพื้นที่รวม 8 แห่ง เป็นต้น ภายใต้งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท ...
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125