ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จับมือ 5 อบต. 5 ทต. ในพื้นที่นนทบุรีและสมุทรปราการ เดินหน้าโครงการขยายเขตฯ ให้ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้

วันที่ 2 ก.พ. 2559

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ( กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน.ได้ดำเนินโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และให้ประชาชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น กปน. จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นอีก ได้แก่ อบต.บางโฉลง อบต.ราชาเทวะ อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อบต.บางพลีใหญ่ อบต.บางบ่อ ทต.บางบ่อ ทต.บางพลีน้อย ทต.คลองสวน ทต.บางพลี และ ทต.ศาลากลาง โดยมีผู้แทนทั้ง 10 แห่ง เป็นผู้ร่วมลงนาม
          นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามครั้งนี้ กปน. อบต. และ ทต. จะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการวางท่อจ่ายน้ำฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 โดยหลังจากคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว กปน. จะเร่งดำเนินการวางท่อประปาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง ได้มีน้ำประปาสะอาดใช้โดยเร็ว
          ปัจจุบัน กปน. สามารถให้บริการน้ำประปาในเขตชุมชนถึง 99% แล้ว และมั่นใจว่ามีปริมาณและแรงดันน้ำเพียงพอที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบท่อและอุโมงค์ส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทดแทนการใช้น้ำในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งนับวันจะด้อยคุณภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาการใช้น้ำบาดาล ที่ไม่ได้คุณภาพและอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินทรุด
ในอนาคตอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125