ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ"สร้างเครือข่ายเยาวชน จ.ราชบุรี อนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

วันที่ 29 ม.ค. 2559

         การประปานครหลวงจัดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แก่นักเรียน 4 โรงเรียน ลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี
          วันนี้ (29 มกราคม 2559) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม"แค้มป์รักษ์น้ำ” ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดย กปน. ได้ร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา การตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำคลอง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสอดแทรกความรู้และความสนุกสนาน จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานสายชล แม่กลอง ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำ (น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ลุ่มน้ำแม่กลอง ฯลฯ) ถังดักไขมันและการบำบัดน้ำเสีย ฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของแหล่งน้ำ การนำไฟฟ้า ค่าความเค็ม และสาธิตการวัดน้ำ ฐานน้ำสะอาดเต็มคลอง ให้ความรู้เกี่ยวกับพารามิเตอร์วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) และค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) พร้อมสาธิตการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง ฐานสองฝั่งคลองดำเนินสะดวก รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำในกิจวัตรประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนร่วม 160 คน จากโรงเรียนในเครือข่ายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) โรงเรียน หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ และโรงเรียนบ้านดอนไผ่
          นายธนศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” เป็นกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองที่เป็นต้นน้ำและแหล่งน้ำดิบที่สำคัญของ กปน. ดำเนินการเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่โรงเรียนใน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับที่ดี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาแหล่งน้ำสร้างเด็ก ๆ ให้เป็นนักอนุรักษ์ ที่พร้อมจะแบ่งปัน ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125