ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จับมือ 5 อบต. 5 เทศบาลตำบล นนทบุรี สมุทรปราการเดินหน้าขยายเขตบริการ ให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง

วันที่ 29 ม.ค. 2559
 

         วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ จะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี กับ กปน. โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ลงนาม โดยโครงการนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เพื่อวางท่อจ่ายน้ำเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง ในพื้นที่ 5 อบต. และ 5 เทศบาลตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี ภายในกรอบระยะเวลา 2 ปี (2559-2560) โดย กปน. ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2554 รวมทั้งใน กทม. ทำให้ปัจจุบัน พื้นที่บริการของ กปน. สามารถขยายไปสู่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพชีวิตที่ดีถึง 99% แล้ว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125