ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัดประชุมใหญ่ รวมบิ๊กหน่วยงานประปาจาก 9 ประเทศ สานสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านกิจการประปาในอาเซียน

วันที่ 28 ม.ค. 2559

          วันนี้ (27 มกราคม 2559) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารจัดการน้ำประปา ในภูมิภาคอาเซียน "ASEAN Waterworks Executive Meeting" โดยมีผู้บริหารระดับผู้ว่าการและรองผู้ว่าการของกิจการประปาในภูมิภาค และหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กปน. รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน
จาก 9 ประเทศ ได้ 8 ประเทศ อาเซียน (ยกเว้นประเทศพม่า และบรูไน) และประเทศภูฏาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม
          ด้าน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุม กล่าวว่า กปน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค ในการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งในอาเซียน โดยเฉพาะด้านระบบสาธารณูปโภคสำคัญของประเทศ ต้อนรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) อย่างเต็มตัว จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดการประชุมฯ ขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในด้านต่างๆ ยกระดับการให้บริการด้านน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยสำหอุปโภคบริโภคกับประชาชนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภาวะภัยแล้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
          ในการประชุม มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการประปาระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการศึกษาดูงานภารกิจและการดำเนินงานของ กปน. และหน่วยงานอื่นทั้งในภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานประปา โดย กปน. คาดหวังว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับประเทศ นำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตนเอง หรือแม้แต่พัฒนาต่อยอดและขยายผลสู่การให้บริการน้ำประปาในภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเสริมสร้างโอกาสในการขยายกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ อันเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ กปน. ในการดำเนินการกิจการประปาในระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125