ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. จัดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ" สร้างเครือข่ายเยาวชน จ.ราชบุรี อนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

วันที่ 27 ม.ค. 2559
 

          นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้ กปน. จะร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” ณ โรงเรียน ประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรู้ เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา การตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำคลอง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม 4 ฐาน คือ ฐานสายชลแม่กลอง ฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ฐานน้ำสะอาดเต็มคลอง และฐานสองฝั่งคลองดำเนินสะดวก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนร่วม 160 คน จากโรงเรียนในเครือข่ายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณ ลุ่มน้ำแม่กลอง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) โรงเรียน หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ และโรงเรียนบ้านดอนไผ่ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กปน. ได้จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้ให้กับ เด็กนักเรียนใน จ.สมุทรสงครามมาแล้ว และได้รับการตอบรับจากเครือข่ายดูแลลุ่มน้ำแม่กลองเป็นอย่างดี เนื่องจากหน้าที่ในการรักษาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมควรเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125