ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
ยินดี ผู้ว่า กปน. 1 ใน 9 วิศวจุฬาดีเด่น

วันที่ 21 ม.ค. 2559

        นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และประธานรุ่นวิศวฯ จุฬาฯ 2518 (รุ่น 59) รับประกาศและโล่เกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2558) ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ของศิษย์เก่าวิศวฯ จุฬาฯ ที่ประกอบ คุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เป็นผู้นำองค์กรที่มีความสามารถ และคุณธรรม อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วิศวฯ จุฬาฯ ทั้งมวล

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125