ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. บุกดินแดนหิ่งห้อย นำนร.200 คน เข้าแค้มป์รักษ์น้ำ

วันที่ 25 มิ.ย. 2558
 
         การประปานครหลวง (กปน.) เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน จัดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแก่นักเรียน 4 โรงเรียน ลุ่มน้ำแม่กลอง สมุทรสงคราม

         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” ณ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย กปน. ได้ร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา การตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำคลอง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสอดแทรกความรู้และความสนุกสนาน จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานสายชลแม่กลอง ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำ (น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ลุ่มน้ำแม่กลอง ฯลฯ) ถังดักไขมันและการบำบัดน้ำเสีย ฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของแหล่งน้ำ การนำไฟฟ้า ค่าความเค็ม และสาธิตการวัดน้ำ ฐานน้ำสะอาดดี๊ดี ให้ความรู้เกี่ยวกับพารามิเตอร์วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พร้อมสาธิตการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง ฐานบางคนทีบ้านเรา รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำในกิจวัตรประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนร่วม 200 คน จากโรงเรียนในเครือข่ายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนบางคนทีใน และโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญเหมาะแก่การล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนอีกด้วย
          นายธนศักดิ์ กล่าวว่า "การรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน จึงต้องมีการให้ความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และถึงแม้ชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง จะอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ กปน. เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมให้ความรู้ กระตุ้นและสร้างจิตสำนักที่ดีในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้คงความน่าอยู่และมีน้ำคุณภาพดีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป”
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125