ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง

 

รายนามคณะกรรมการการประปานครหลวงชุดปัจจุบัน

 

ประธานกรรมการการประปานครหลวง

 
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

อธิบดีกรมที่ดิน


กรรมการการประปานครหลวง

 
พล.อ. สิงห์ทอง หมีทอง

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
 
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 
นายกฤษดา กวีญาณ

ประธานกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ เพลินจิต จำกัด
 
นายชัยทัต แซ่ตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
 
นายวรายุทธ เย็นบำรุง

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
 
นายประสิทธิ์ สืบชนะ

อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
 
นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 
หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด
 
นายหร่อหยา จันทรัตนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด
 
นายวีรวัฒน์ ยมจินดา

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมคซิม่า สตูดิโอ จำกัด
 
นายจำเริญ โพธิยอด

รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
นายกวี อารีกุล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง


รวม 15 คน
 

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125