ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. นำ นร. แดนหิ่งห้อย 200 คน เข้า “แค้มป์รักษ์น้ำ”

วันที่ 12 มิ.ย. 2558
 
          การประปานครหลวง (กปน.) เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน จัดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน 4 โรงเรียน ลุ่มน้ำแม่กลอง สมุทรสงคราม
          นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่าในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นี้ กปน. จะร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” ณ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา การตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำคลอง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม 4 ฐาน คือ ฐานสายชลแม่กลอง ฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ฐานน้ำสะอาดดี๊ดี และฐานบางคนทีบ้านเรา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนร่วม 200 คน จากโรงเรียนในเครือข่ายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนบางคนทีใน และโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญเหมาะแก่การล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนอีกด้วย
          ถึงแม้ชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง จะอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ กปน. แต่การรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็น หน้าที่ของทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีการให้ความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม กปน. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมให้ความรู้ กระตุ้นและสร้างจิตสำนักที่ดีในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้คงความน่าอยู่และมีน้ำคุณภาพดีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125