ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ปลื้ม! สนับสนุน “ชุมชนรวมใจรักษ์น้ำ” ประสบความสำเร็จ

วันที่ 28 พ.ค. 2558
 
           หลัง กปน. ให้การสนับสนุนโครงการปีละ 5 ล้าน เพื่อส่งเสริม สร้างชุมชนต้นแบบ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. พร้อมเจ้าหน้าที่ UNDP และผู้แทนโครงการฯ ทั้ง 6 ชุมชน
          นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า นับเป็นปีที่ 4 แล้ว ที่ กปน. ได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย หรือ UNDP จัดทำ "โครงการรวมใจรักษ์น้ำ” โดยให้ทุนสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในลุ่มน้ำแม่กลอง และเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่า ซึ่งในแต่ละปี มีชุมชนผ่านการคัดเลือกปีละไม่น้อยกว่า 6 ชุมชน และ 4 ปีที่ผ่านมา กปน. ได้ให้การสนับสนุนเงินรวม 20 ล้านบาท มีชุมชนต่างๆ เข้ารับทุนแล้วถึง 25 ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ของ UNDP ภายใต้แนวคิด "ชุมชนทำ โลกได้รับประโยชน์” โดยสนับสนุนให้ชาวชุมชนร่วมมือกันคิด วางแผน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชนนั้นๆ ทั้งยังสามารถขยายผลนำไปเป็นต้นแบบให้ชุมชนท้องถิ่นอื่นได้อีกด้วย โดย UNDP มีคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนจนประสบความสำเร็จ
          ล่าสุด คณะกรรมการของ กปน. และ UNDP ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามประเมินผลชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ำทั้ง 6 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนในปีนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาต้นน้ำแม่กลอง โดย มูลนิธิ ช่วยเหลือเด็กชายแดน จ.ตาก โครงการร่วมมือ ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โครงการทำน้ำใสให้คลองสวย ระยะ 2 โดย กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำพูบางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และอีก 3 โครงการจาก จ.ปทุมธานี ได้แก่ โครงการชุมชนลาดสวายร่วมใจ ร่วมสร้างคลองสวยน้ำใส โดย เครือข่ายชุมชนลาดสวายฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายเครือข่ายยุวชนจิตอาสา เฝ้าระวังคุณภาพคลองเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา ใน ต.เชียงรากน้อย โดย ชุมชนศาลาแดงเหนือ และ โครงการชุมชนปลายน้ำ ระยะ 2 โดย เครือข่ายสิ่งแวดล้อมปทุมธานี ซึ่งผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ทั้งด้านคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น
การลดปริมาณการใช้สารเคมี ตลอดจนจำนวนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชุมชนเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง
          ด้าน นายสุกิจ พลับจาง หนึ่งในผู้แทนโครงการฯ ได้กล่าวขอบคุณ กปน. ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนให้ชุมชนได้บริหารจัดการโครงการ เพราะหากให้ชุมชนดำเนินการเองด้วยข้อจำกัดของเงินทุน ก็อาจทำให้โครงการล้มเหลวได้ ความสำเร็จของโครงการจึงเป็นกำลังใจให้ตนและชุมชนร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมาช่วยกันสานต่อ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125