ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จับมือ UNDP แห่งสหประชาชาติ ประเมิน “ชุมชนรวมใจรักษ์น้ำ”

วันที่ 27 พ.ค. 2558
 
         หลัง กปน. ให้การสนับสนุนโครงการปีละ 5 ล้าน เพื่อส่งเสริมและสานต่อศักยภาพชุมชนต้นแบบ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน
         นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า นับเป็นปีที่ 4 แล้ว ที่ กปน. ได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย หรือ UNDP จัดทำ "โครงการรวมใจรักษ์น้ำ” หรือ "Water for People” Partnership-Small Grants Programme: WPP/SGP เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในลุ่มน้ำแม่กลอง และเจ้าพระยา ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่า เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในแต่ละปี มีชุมชนผ่านการคัดเลือกปีละไม่น้อยกว่า 6 ชุมชน ซึ่ง 4 ปีที่ผ่านมา กปน. ได้ให้การสนับสนุนเงินรวม 20 ล้านบาท มีชุมชนต่างๆ เข้ารับทุนแล้วถึง 25 ชุมชน ในการนี้ คณะกรรมการของ กปน. และ UNDP ได้เดินทางมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามประเมินผลชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ำทั้ง 6 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนในปีที่ 3 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่ชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วครึ่งหนึ่ง หรือก่อนปิดโครงการ ตลอดจนชี้แจงปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข และเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ พร้อมให้ข้อชี้แนะเพื่อชุมชนจะได้นำไปแก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
        สำหรับโครงการฯ ที่นำเสนอ ได้แก่ โครงการพัฒนาต้นน้ำแม่กลอง โดย มูลนิธิ ช่วยเหลือเด็กชายแดน จ.ตาก โครงการร่วมมือ ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีโครงการทำน้ำใสให้คลองสวย ระยะ 2โดย กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำพูบางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และอีก 3 โครงการจาก จ.ปทุมธานี ได้แก่ โครงการชุมชนลาดสวายร่วมใจ ร่วมสร้างคลองสวยน้ำใส โดย เครือข่ายชุมชนลาดสวายฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายเครือข่ายยุวชนจิตอาสา เฝ้าระวังคุณภาพคลองเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา ใน ต.เชียงรากน้อย โดย ชุมชนศาลาแดงเหนือ และ โครงการชุมชนปลายน้ำ ระยะ 2 โดย เครือข่ายสิ่งแวดล้อมปทุมธานี 
        ทั้งนี้ กปน. ต้องขอขอบคุณ UNDP ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลก ที่มีความชำนาญด้านงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้การดำเนินงานของชุมชนประสบความสำเร็จ กปน. ยินดีที่จะร่วมงานกับ UNDP ในระยะต่อไป เพื่อร่วมกันจุดประกายชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ให้หันมาตระหนักถึงความสำคัญและร่วมพัฒนารักษาแหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125