ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. สนับสนุน 300,000 จัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล”

วันที่ 25 พ.ค. 2558

          นางภารดี ใจสมุทร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. สนับสนุน การจัดทำ "เข็มวันอานันทมหิดล" จำนวน 300,000 บาท เพื่อนำออกจำหน่ายหารายได้ให้กับมูลนิธิอานันทมหิดลในการช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ และสงเคราะห์เด็ก โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องเอนกประสงค์ ตึกแพทยพัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125