ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง

วันที่ 4 พ.ค. 2553
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ กปน. ได้จัดให้มีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง ระหว่างนายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และนายเจริญ ภัสระ รองผู้ว่าการ(บริหาร)ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง คนที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125