ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ผลตอบแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปน. ปี 52 ได้ 6.38%

วันที่ 30 เม.ย. 2553
 
 
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผวก.ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปา นครหลวงฯ ได้เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลการดำเนินงานในปี 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ว่า มีพนักงานที่เป็นสมาชิกจำนวน 2,849 คน มีเงินกองทุน 2,859 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนจำนวน 190 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนสมาชิก 6.38% สำหรับปี 2553-2554 กปน. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย มาดำเนินงาน สำหรับไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค. 53) ได้ผลตอบแทนสุทธิสะสม 1.99% โดยแบ่งการลงทุนในตราสารหนี้ 85% และตราสารทุน (หุ้น) 15% ซึ่งยึดหลักการดำเนินงานที่เน้นความมั่นคง เงินต้นคงไว้ กำไรไม่หวือหวา นอกจากนี้ บลจ.กสิกรไทยจะได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนสำหรับพนักงานใหม่ และการลงทุนเพื่อจัดการกับระบบภาษีสำหรับพนักงานใกล้เกษียณอายุ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน พร้อมตรวจสุขภาพทางการเงินให้กับสมาชิกอีกด้วย
 
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125