ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สสญ. จัดประปาพบประชาชน รูปแบบใหม่

วันที่ 26 เม.ย. 2553

นายวิโรจน์ แสงสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ได้นำทีมพนักงานกว่า 60 คน จัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ณ หมู่บ้านพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 ในรูปแบบใหม่ฉีกแนวจากที่เคยจัดมา โดยให้ผู้ใช้น้ำร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ประปาเบื้องต้น เพื่อรับของรางวัลแบรนด์ กปน. มากมาย เพิ่มเติมจากการให้บริการเดิมๆ อาทิ บริการสำรวจหาจุดท่อแตก-รั่วภายในบ้านและบริการซ่อม/แก้ไขเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทำสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกปน.
 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำ จากแบบสอบถามจำนวน 221 ราย - พบว่า ผู้ใช้น้ำดื่มน้ำประปาผ่านการต้ม/กรอง คิดเป็นร้อยละ 72.7 - ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ไม่รู้จักน้ำดื่ม ปาป้า ถึงร้อยละ 52.3 - ชำระค่าน้ำประปาโดยการหักผ่านบัญชีธนาคาร ร้อยละ 44.3 รองลงมาชำระผ่านสำนักงานประปาสาขา ร้อยละ 29.6 - รู้จักหมายเลขโทรศัพท์ Call Center 1125 ร้อยละ 51.1
 
ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพน้ำประปา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก การรับรู้ข่าวสารของ กปน. ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ กปน. อาทิ การรับรองคุณภาพน้ำประปาได้มาตรฐานฯ ร้อยละ 64.7 การให้บริการชำระค่าน้ำประปา ร้อยละ 77.3 การรณรงค์เรื่องน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ 70.4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร / แจ้งข้อร้องเรียนทาง Call Center 1125 และWebsite กปน. ร้อยละ 68.2 โดยรับรู้ผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ ร้อยละ 41 รองลงมาผ่านพนักงาน กปน. ร้อยละ 12.5 วิทยุ ร้อยละ 10.4
 
นอกจากนี้ผู้ใช้น้ำมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น - ควรให้ความรู้เรื่องระบบท่อเพื่อเพิ่มความมั่นใจคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ - พัฒนาวิธีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีการปิดน้ำ
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125