ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง มอบรางวัลแผนอนุรักษ์น้ำดีเด่น

วันที่ 19 ส.ค. 2553

การประปานครหลวง สานต่อโครงการค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ ให้การบ้านนักเรียนเขียนแผนอนุรักษ์น้ำ แล้วสามารถนำไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน ตัดสินพร้อมมอบเงินให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ กปน. นายเจริญ ภัสระ ผวก.กปน. เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนาย 2553 ที่ผ่านมา และชนะการประกวดแผนอนุรักษ์น้ำดีเด่น โดยสามารถนำแผนงานไปประยุกต์ใช้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น พร้อมเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ในชื่อ "โครงการ ลอยสายฯ รุ่นใหม่ ใส่ใจรักษ์น้ำ” ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนอัมพรไพศาล นนทบุรี ชื่อ "โครงการ รู้ใช้ รู้รักษ์น้ำ” แผนปฏิบัติการขาดน้ำ ขาดชีวิต บอกเพื่อนมิตรช่วยสืบสาน ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ชื่อ "โครงการ บางพลีพัฒน์รักษ์น้ำ” ได้รับรางวัลเงินสด 7,000 บาทและ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ชื่อ "โครงการแผนปฏิบัติการอนุรักษ์น้ำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)” และ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ชื่อ "โครงการ ประหยัดน้ำเพื่อชีวิต รวมจิตวัดละหาร” ได้รับรางวัลเงินสดโรงเรียนละ 5,000 บาท
นายเจริญ กล่าวว่า หลังจากที่ กปน. ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำแล้ว เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน จึงได้ให้เยาวชนกลับไปเขียนแผนกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ พร้อมกับการปฏิบัติจริง โดยส่วนใหญ่ได้นำเสนอแผนเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัด ลดการรั่วไหลของน้ำภายในโรงเรียน ซึ่งการคัดเลือกนั้น กปน. ได้พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความยากง่ายของแผน การมีส่วนร่วมของบุคคลในโรงเรียน และการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ นายเจริญ ยังได้ฝากอีกว่า ทรัพยากรน้ำนับวันมีแต่จะด้อยคุณภาพลงไปทุกที หากเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักหวงแหน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและรู้คุณค่า จะช่วยให้สังคมของเรามีทรัพยากรธรรมชาติเหลือใช้ตราบนานเท่านาน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125