ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. สร้างทูตรักษ์น้ำเพิ่มอีกกว่า 500 คนนำนักเรียนในพื้นที่ 7 โรงเรียนเข้าโครงการ “สอนน้องเรื่องน้ำ”

วันที่ 19 ส.ค. 2553

กปน. ปลูกจิตสำนึกเยาวชนด้านการอนุรักษ์น้ำ นำนักเรียนกว่า 500 คน จาก 7 โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำดื่มได้ และรณรงค์ให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2553 กปน. นำคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ 7 แห่ง ในระดับชั้น ป.4-ม.6 กว่า 500 คน จาก โรงเรียนคลองมหาวงก์ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนอรรถญาสาธิต โรงเรียนวัดชัยมงคล และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มาร่วมกิจกรรม "สอนน้องเรื่องน้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา และเรียนรู้วิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งหากนับรวมปีนี้ กปน. ได้สร้างทูตเยาวชนรักษ์น้ำในกิจกรรมนี้ไปแล้วมากกว่า 8,000 คน นางยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมสอนน้องเรื่องน้ำ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี 2544 เพื่อมุ่งแสวงหาแนวร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยเชิญอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และการใช้ประปาอย่างรู้คุณค่า เพราะทรัพยากร "น้ำ” จะกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กปน. ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยประสาน และผลักดัน ให้เกิดเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ อันจะนำมาซึ่งน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125