ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
MWA & JICA ร่วมสัมมนาพิเศษ ครบรอบ 11 ปี

วันที่ 19 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "11th Anniversary of NWTTI Project and Technical Seminar” โดยมี Mr. Onishi Yasunori, Chief Representative of JICA Thailand Office กล่าวเปิดงานร่วม งานนี้ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา จัดขึ้นเนื่องจาก กปน. เคยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก JICA ในโครงการสถาบันฝึกอบรมเทคโนโลยีการประปาแห่งชาติ และในปีนี้ถือเป็นปีที่ 11 ที่โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลง JICA แต่เริ่มจะมีความร่วมมือกันครั้งใหม่ ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง กปน. และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 3 ปี ในการนี้ Mr. Okiura Fumihiko, Director of Water Resources Management Division 1, Water Resources and Disaster Management Group, Global Environment Department ได้กล่าวว่าภาพรวมของความร่วมมือดังกล่าวที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ไม่เพียงแต่ JICA ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการประปาเท่านั้น ยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย อีกด้วย ทั้งยังได้ชื่นชม กปน. ว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและความสามารถสูง ในอนาคตจึงจะมีความร่วมมือครั้งใหม่ใน 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ 1.การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย จะเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. กับ สำนักประปาแห่งกรุงโตเกียว (Bureau of Waterworks, Tokyo Metropolitan Government) 2.การจัดการการจ่ายน้ำ (Water Distribution) โดยจะได้รับความร่วมมือจาก Nagoya City Waterworks 3.การจัดการเรื่องของการผลิตและส่งน้ำ (Water Production and Transmission) ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. กับ Osaka Prefectural Waterworks
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125