ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการฯที่ กปน.

วันที่ 16 ก.ค. 2553

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวลา 9.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ นายวิทัย อาวุชานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ) ได้ให้การต้อนรับนายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) และคณะกรรมการอำนวยการ สปปท.จำนวน 15 คน ในการจัดการประชุมครั้งที่ 2/2553 ซึ่งนายก สปปท.ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณที่ กปน.ให้ใช้สถานที่ครั้งนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้ - การเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กปน.โดยสปปท.ได้สมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ กปน.เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 53 และที่ประชุมมีมติให้นำเงินมาฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กปน. ทั้ง 2 บัญชี เนื่องจากดอกเบี้ยสูงกว่าที่เดิมและสามารถเบิกได้ตลอด - การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 และการสัมมนาวิชาการ จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ สำหรับหัวข้อสัมมนาคาดว่า จะเป็นเรื่องภัยแล้งและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในเรื่องภัยแล้ง ซึ่งประธานได้มอบให้ฝ่ายวิชาการรับไปดำเนินการและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป - การศึกษาดูงานกิจการประปา ณ ประเทศเวียตนาม เกิดจากแนวคิดของ ผวก.กปน. ที่จะให้การสนับสนุนกิจการประปาฮานอย หรือเป็นโอกาสในการหารายได้เข้าสสปท.ด้วย ซึ่งผู้แทนบริษัท ยูเอ็ช เอม ขอทราบจำนวนผู้ที่จะเดินทางในช่วงเดือนตุลาคม นี้ เ พื่อจะได้ประสานกับการประปาฮานอย ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรจัดประชุมประจำเดือนต.ค. 53 พร้อมดูงานด้วย - การปรับปรุงองค์กรของ สปปท.โดย ผู้แทนจาก East Water ได้นำเสนอ Road Map ในการยกระดับ สปปท.ให้เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ โดยการปรับเปลี่ยนแปลง /สร้างทีมงาน /เปลี่ยนโครงสร้างกรรมการ/ คิดใหม่ คิดใหญ่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ตั้งคณะทำงาน 7 คน และให้ขอการสนับสนุนจากผู้บริหาร กปน. และ กปภ.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125