เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร
ผู้บริหาร กปน.


 
ผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวง

ผู้ว่าการ

นาย กวี อารีกุล
ผู้ว่าการ
Mr. Kavee Areekul
 Governor
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2500-2501 0-2500-2556 0-2500-2557 
เบอร์โทรภายใน 1648 
 

ระดับรองผู้ว่า

 

 

น.ส. ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ 
รองผู้ว่าการ
(บริหาร)
Miss Chawewan Uthaipibool 
Deputy Governor (Administration)
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2500-2590
เบอร์โทรภายใน 2590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาง นงลักษณ์ รัตนอุดมโชค 
รองผู้ว่าการ
(การเงิน)

Mrs. Nongluck Ratanaudomchok
 Deputy Governor  (Finance)
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2500-2660 
เบอร์โทรภายใน 2660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร
รองผู้ว่าการ
(ผลิตและส่งน้ำ)

Mr. Raksak Suriyaharn
Deputy Governor
(Water Production and Transmission)
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2504-0025
เบอร์โทรภายใน 1000
 
 

 
 
 
 
 
 
นาย ประสพสุข สมประสงค์ 
รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันตก)
Mr. Prasopsuk Somprasong 
Deputy Governor (Western Services)
เบอร์โทร 0-2504-0123
ต่อเบอร์โทรภายใน 2650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาย คมกฤช ทินกร ณ อยุธยา
  รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันออก)
Mr. Komkrit Dinakara Na Ayudhya
Act for Deputy Governor (Eastern Services)
เบอร์โทร 0-2500-2845
ต่อเบอร์โทรภายใน 2845
 
 
 
 
 
 
 
นาย มานิต ปานเอม
รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง) 
Mr. Manit Panaim
Deputy Governor (Engineering and Construction)
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2500- 2700
เบอร์โทรภายใน 2700
 
 
 
 
 
 
 
นายสุทธิรักษ์ บูชากุล
รองผู้ว่าการ
(แผนและพัฒนา)

Mr. Suthirug Buchagul
Deputy Governor (Planning and Development)
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2500-2775
เบอร์โทรภายใน 2775
 
 
 
 
 
 
 
 
นาย ธำรง บูรณตระกูล
รองผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr.Thamrong Buranatrakul
Deputy Governor (Information Technology)
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2500-2810
เบอร์โทรภายใน 2810
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

    
 
 
น.ส. สุทิสา นาคเสน 
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10
Miss Sutisa Naksen 
 MWA Expert Level 10
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2500-2558
เบอร์โทรภายใน 2558
 
 
 
นาย ไมตรี แก้วแสงธรรม
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10

Mr. Maitri Kaewsaengtham
MWA Expert Level 10
เบอร์โทรเครื่องตรง 02-617- 0199
เบอร์โทรภายใน 855

 
น.ส. บุษกร พฤษอาโนชา 
ผู้ตรวจการ
การประปานครหลวง ระดับ 10
Miss Busagon Procks-anocha 
MWA Inspector Level 10
เบอร์โทร 0-2504-0123
ต่อเบอร์โทรภายใน 2586

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125