เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร
ผู้บริหาร กปน.


 
ผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวง

ผู้ว่าการ

นาย กวี อารีกุล
ผู้ว่าการ
Mr. Kavee Areekul
 Governor
 

ระดับรองผู้ว่า

 

 

 
 
 
 
น.ส. ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ 
รองผู้ว่าการ
(บริหาร)
Miss Chawewan Uthaipibool 
Deputy Governor (Administration)
 
 
 
 
 
 
 
 
นาง นงลักษณ์ รัตนอุดมโชค 
รองผู้ว่าการ
(การเงิน)

Mrs. Nongluck Ratanaudomchok
 Deputy Governor  (Finance)
 
 
 
นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร
รองผู้ว่าการ
(ผลิตและส่งน้ำ)

Mr. Raksak Suriyaharn
Deputy Governor
(Water Production and Transmission)

 
 
นาย ประสพสุข สมประสงค์ 
รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันตก)
Mr. Prasopsuk Somprasong 
Deputy Governor (Western Services)
 
 
 
 
 
 
นาย สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์
รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันออก)
Mr. Somboon Sunanthapongsak
Deputy Governor
(Eastern Services)
 
 
 
 
 
นาย คมกฤช ทินกร ณ อยุธยา
รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง) 
Mr. Komkrit Dinakara Na Ayudhya
Deputy Governor (Engineering and Construction)
 
 
 
นายสุทธิรักษ์ บูชากุล
รองผู้ว่าการ
(แผนและพัฒนา)

Mr. Suthirug Buchagul
Deputy Governor (Planning and Development)
 
 
 
นาย ธำรง บูรณตระกูล
รองผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr.Thamrong Buranatrakul
Deputy Governor (Information Technology)
 
 
 
 

 
 
   

 

    
 
 
น.ส. สุทิสา นาคเสน 
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10
Miss Sutisa Naksen 
 MWA Expert Level 10
 
 
 
 
นาย ไมตรี แก้วแสงธรรม
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10

Mr. Maitri Kaewsaengtham
MWA Expert Level 10

 
 
น.ส. บุษกร พฤษอาโนชา 
ผู้ตรวจการ
การประปานครหลวง ระดับ 10
Miss Busagon Procks-anocha 
MWA Inspector Level 10

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125