ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
เกี่ยวกับ กปน. >> รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


http://www.mwa.co.th/main.php?filename=award56
 

 
 • พ.ศ. 2555
  1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ) 
  2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)
  3. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
 • 4. รางวัลการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ "โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย"
 • พ.ศ. 2554
  1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
  2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)
  3. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
  4. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทชมเชยระดับกลุ่มบุคคล) ในเรื่องการนำระบบ GPS มาใช้ในการติดตั้งประปาใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง
      หมายเหตุ งานประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2554
  5. รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2554 ประเภทภาครัฐวิสาหกิจทั่วไป
      หมายเหตุ พิธีเปิดการประชุมประจำปี หน่วยต่อต้านการทุจริตแห่งอาเซียน ครั้งที่ 7
 • พ.ศ. 2553   
  1. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 
  2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
  3. รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 
  4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น
 • พ.ศ. 2553
  ได้รับรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2005 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับ Data Center Room ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และระบบเครือข่าย
 • พ.ศ. 2552
  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทการจัดการองค์กรดีเด่น
 • พ.ศ. 2551
  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
 • พ.ศ. 2550
  ได้ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Lab) ISO/IEC 17025:2005 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพน้ำของ กปน. เป็นที่ยอมรับ
 • พ.ศ. 2549
  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
 • พ.ศ. 2548
  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
 • พ.ศ. 2547
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999 คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ0118
 • พ.ศ. 2545
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา (ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร)
 • พ.ศ. 2545
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน
 • พ.ศ. 2544
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการบริการซ่อมบำรุงระบบท่อประปา (สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว)
 • พ.ศ. 2544
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการบริการติดตั้งประปาใหม่ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย)
 • พ.ศ. 2544
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำธนบุรี
 • พ.ศ. 2544
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการบริการประชาชน
 • พ.ศ. 2543
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน
 • พ.ศ. 2543
  ชนะเลิศรางวัลบรรษัทภิบาล (การบริหารจัดการที่โปร่งใส)
 • พ.ศ. 2542
  มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง "น้ำประปาดื่มได้" ทุกพื้นที่
 • Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   
  Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125