ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
เกี่ยวกับ กปน.
ภาพลักษณ์ของ กปน.


 
การบริหารจัดการภาพลักษณ์
 
วิสัยทัศน์ของแบรนด์
การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การวางตำแหน่งแบรนด์

เหนือกว่า องค์กรที่ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆในประเทศไทย สำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ในราคาที่สามารถจ่ายได้และยุติธรรม รวมทั้งมีบริการที่รวดเร็ว เพราะกปน.มีเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีพนักงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ อบอุ่นและเข้าถึงง่าย ที่ลูกค้าไว้วางใจ เพื่อให้ทุกๆคนมีความมั่นใจว่ากปน.ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
บุคลิกภาพของแบรนด์   
  • มีความเป็นมืออาชีพ (ซื่อสัตย์ เปิดเผย เป็นผู้นำ)
  • มีแนวคิดเชิงรุก (มองการณ์ไกลกระฉับกระเฉง รวดเร็ว)
  • สร้างสรรค์ (มีพลังสร้างสรรค์ ช่างคิด/เป็นแหล่งความรู้)
  • โอบอ้อมอารี (มีมิตรไมตรี ชอบช่วยเหลือผู้คน เข้าถึงง่าย) (มีจิตสำนึกในการบริการ)
  • ทันสมัย (เท่ห์/สวยงามเข้ากับยุคสมัย ดูสมาร์ท)
  • น่าเชื่อถือ (วางใจได้ พึ่งพาได้)
จึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์การประปานครหลวงโฉมใหม่ โดยมีความหมายดังนี้
  • ตราสัญลักษณ์ของการประปานครหลวง ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ สัญลักษณ์พระแม่ธรณี ชื่อการประปานครหลวง และเส้นน้ำ
  • สัญลักษณ์พระแม่ธรณี มีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และให้ความหมายถึงธุรกิจประปา 
  • เส้นน้ำ ที่เริ่มจากสีเขียวธรรมชาติมาสู่สีฟ้าใส มีความหมายถึงการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาบำบัดให้สะอาดสู่ประชาชนในนครหลวงอันเป็นภารกิจหลักของ กปน. และตอกย้ำความสะอาดของน้ำ (น้ำประปาดื่มได้) อีกทั้งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ กปน. ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนในนครหลวง 
  • ลักษณะเส้นน้ำที่เป็นเส้นโค้ง มีความหมายถึงการไม่หยุดนิ่ง และการพัฒนาไม่หยุดยั้งของ กปน.
พระแม่ธรณี สัญลักษณ์ของการประปานครหลวง
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเปิดกิจการการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 โดยมีพระราชดำรัสกล่าวเปิดตอนหนึ่งความว่า อนึ่ง ท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยเราทำการอันนี้ให้สำเร็จไปได้ ควรรู้สึกปลื้มใจว่าได้ทำการอันประโยชน์แลกุศลอย่างยิ่งเพราะน้ำซึ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ ใครๆย่อมรู้อยู่แล้วทั้งในโบราณแลบัดนี้ว่าเป็นของจำเป็นเพื่อประโยชน์แลเพื่อความสุขสำหรับป้องกันโรคอันตรายของมนุษย์ น้ำใสสะอาดย่อมเป็นเครื่องบำบัดโรคได้ดีกว่าโอสถหรือเภสัชช์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นสิ่งไรที่นับว่าเป็นมลทินโทษ ท่านโบราณาจารย์จึงต้องสอนให้ใช้น้ำเป็นเครื่องชำระล้าง ในที่สุดถึงแม้จะกล่าวเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นของชั่วร้าย เพื่อจะบำราบสิ่งชั่วร้ายอันนั้นก็จะบำราบให้พ่ายแพ้ได้โดยอาศัยอำนาจน้ำเป็นต้นว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระมุนินทรชินสีห์ประทับอยู่ที่ภายใต้โพธิบัลลังก์พระยามาร ซึ่งสมมุติว่าเป็นผู้คิดร้ายต่อพระองค์ได้หวังผจญต่อพระบรมศาสดา โดยเดชะอำนาจพระบารมีของพระองค์บันดาลให้นางพระธรณีมาสยายผมบีบน้ำบำราบมารได้ด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งน้ำ อันไหลมาจากผมของนางด้วยอำนาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอการประปาจงเป็นผลสำเร็จสมตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และสมความประสงค์ของเราแลสมความประสงค์ของท่านทั้งหลายบรรดาที่ได้ช่วยทำการอันนี้สำเร็จ ขอน้ำใสอันจะหลั่งไหลจากประปานี้ จงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียฬให้ร้ายแก่ประชาชนผู้เป็นพสกนิกรของเรา ขอน้ำอันนี้ได้รับพรแล้ว โดยพระสงฆ์ได้สวดมนต์แลโดยเราได้ตั้งใจให้พรจงบันดาลให้เป็นน้ำมนต์ทำให้ประชาชนมีความสุขสวัสดิ์ผ่องแผ้วเจริญถ้วนทั่วทุกตัวคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ซึ่งพระราชดำรัสดังกล่าว จึงเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ของการประปา (หมายเหตุ พระราชดำรัสนี้เป็นภาษาที่ใช้เขียนในสมัยนั้น จึงมีบางคำที่ผิดจากที่ใช้ในปัจจุบัน)

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์กร

 

 
     
สีประจำองค์กร

สีน้ำเงิน
C95 M70 Y15K0 หรือ PANETONE 653 C

สีเขียวน้ำทะเล
C80 M0 Y35 K0 หรือ PANETONE 325 C

สีฟ้าใส
C30 M0 Y0 K0 หรือ PANETONE 290 C
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125