ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. มอบเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนักศึกษาฝึกงานและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

วันที่ 27 ส.ค. 2557
 
          การประปานครหลวง (กปน.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนและนักศึกษาฝึกงาน ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลืองานของ กปน. ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างการฝึกงาน กปน. จึงมีนโยบายให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่มีหนังสือจากสถาบันการศึกษาแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ กปน. ผ่านฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 68 ราย ตามรายชื่อแนบ
          ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน/นักศึกษาฝึกงานเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ ระยะเวลาการฝึกงาน จำนวนค่าตอบแทน และ download "แบบแจ้งยืนยันการรับเงินตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานของการประปานครหลวง” ตาม Link ด้านล่างพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS มาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กปน. เลขที่ 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210 ประกอบด้วย 1) แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการรับเงินตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานของการประปานครหลวง 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ (ชื่อบัญชี ต้องตรงกับชื่อนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในวันที่ 3 กันยายน 2557 (พิจารณาจากวันประทับตราส่งไปรษณีย์)
          อนึ่ง สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ฝึกงานเสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 กันยายน 2557 กปน. จะโอนเงินตอบแทนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้รับแจ้ง ในวันที่ 16 กันยายน 2557 และสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ฝึกงานเสร็จสิ้นภายหลังวันที่ 16 กันยายน 2557 กปน.จะตรวจสอบการฝึกงานจากหน่วยงานที่นักเรียน/นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน และจะโอนเงินตอบแทนให้ภายหลังจากฝึกงานเสร็จสิ้นแล้วต่อไป
 
          หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1562 หรือ 1578 โทรสาร 0 2504 0179
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125