ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
นโยบาย กปน. จาก มท.3

วันที่ 24 มี.ค. 2552
 
สำนักคณะกรรมการ กปน. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค 52 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกปน.ได้รับทราบนโยบายที่ รมช.มท. ( นายถาวร เสนเนียม ) มอบหมายให้ กปน. ไปดำเนินการดังนี้คือ
  1. ให้ กปน. ดำเนินงานให้บรรลุในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้ทำความตกลงไว้ล่วงหน้ากับกระทรวงการคลังแล้วซึ่งในปี 2550 กปน. เคยได้รับการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยู่ ใน อันดับ 8 จึงขอให้ กปน. พัฒนาให้ดีกว่านี้หากเป็นไปได้ขอให้อยู่อันดับ 1 ใน 5
  2. ให้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีโดยเคร่งครัด
  3. บริหารงานอย่างโปร่งใส เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องโปร่งใสตรงไปตรงมา และสามารถอธิบายเหตุผลต่อสาธารณะได้
  4. ให้บริการน้ำประปาในเชิงสังคม โดยให้ขยายพื้นที่บริการน้ำประปาไปยังพื้นที่รอบนอกที่มีประชาชนอาศัยอยู่น้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แม้อาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเชิงพาณิชย์ก็ตาม
  5. ในฐานะที่กปน.เป็นองค์กรใหญ่มีมาตรฐานระดับสากล ควรกำหนดให้มีการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไว้ในแผนงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. ขอให้นำนโยบายของ รมว.มท. (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) ที่ให้ไว้ 9 ข้อไปพิจารณาดำเนินการ
  7. น้ำประปาดื่มได้ ควรดำเนินการใน 2 มิติคือ - น้ำที่ออกจากท่อประปา ต้องดื่มได้เหมือนน้ำประปาในมหานครของยุโรปและอเมริกาและ - น้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” ต้องพัฒนาให้เป็นที่นิยม มีราคาถูกเพื่อลดรายจ่ายของประชาชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125