ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
กปน. จับมือตำรวจแก้ปัญหาหนี้ค่าน้ำบ้านพักตำรวจค้างชำระ

วันที่ 27 ม.ค. 2552
 
สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องท่อรั่วภายในทั้งที่ทำการและบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งการบริหารจัดเก็บและนำส่งค่าน้ำประปาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) เองเนื่องจากไม่มีความชำนาญ ได้กลายเป็นปัญหาสะสมและเป็นภาระแก่ สตช. จนทำให้งบประมาณไม่พอจ่ายและมีหนี้ค่าน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นนั้น กปน.และ สตช. มีความเห็นร่วมกันว่าเพื่อป้องกันและยุติปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรให้มีการสำรวจระบบท่อประปาภายในของที่ทำการและบ้านพัก โดยเฉพาะอาคารที่มีท่อรั่วอยู่ และเคยมีสถิติท่อประปาภายในรั่วหรือมีอายุการใช้งานนานมีสภาพชำรุดสมควรเปลี่ยน โดย สตช. พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ นายสมชาย คล่องอาสา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1) (ชวก.(ก 1)) ได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของ กปน. และ สตช. นำโดย พล.ต.ต.เสมา สถีระนาวิน ผู้บังคับการกองงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบก.งป.) พร้อมผู้ประสานงานของหน่วยงาน สตช.ได้แก่ กองการเงิน กองสวัสดิการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 – 9 เพื่อกำหนดการให้บริการบำรุงรักษาระบบประปาภายในกับ สตช.เป็นโครงการนำร่อง และทั้ง 2 หน่วยงานมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

นอกจากให้บริการบำรุงรักษาระบบท่อภายในแล้ว กปน.ยินดีจะให้บริการรับจ้างอ่านมาตรและออกใบแจ้งหนี้ด้วยคอมพิวเตอร์มือถือ แก่หน่วยงานของ สตช. อีกด้วย สำหรับขอบเขตการให้บริการดูแลและซ่อมระบบประปาภายในหลังมาตรวัดน้ำ รวมทั้งท่อภายในอาคาร ประกอบด้วย การสำรวจท่อรั่ว การซ่อมท่อ การวางท่อใหม่ การล้างถังพักน้ำ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ประปา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ ซึ่งใน ปัจจุบัน กปน. ได้มีบริการซ่อมท่อกรณีเร่งด่วนให้แก่หน่วยงานของ สตช.บ้างแล้ว พร้อมส่งใบแจ้งราคาให้ สตช.โดยตรง กรณีที่ต้องวางท่อใหม่ เพื่อทดแทนท่อเก่าแต่ต้องแจ้งให้ สตช.ทราบก่อน เพื่อเรียงตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกจะดำเนินการในเรื่องระบบท่อประปาภายในให้เรียบร้อยก่อน เน้นงานซ่อมท่อเร่งด่วนให้แล้วเสร็จในปี 52 เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียจากท่อรั่วภายในให้ได้ก่อน

ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.เสมา ได้สอบถามความคิดเห็นของหน่วยงาน สตช. เนื่องจากแต่ละหน่วยงาน มีอาคารหลายแห่ง ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกัน โดยต่างก็เห็นว่าข้อเสนอของ กปน.เป็นประโยชน์ มีความเป็นธรรมไม่เป็นภาระต่องบประมาณของ สตช. จึงเห็นควรให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ เพื่อคลี่คลายปัญหาหนี้ค่าน้ำที่เรื้อรังมานานจะได้ยุติเสียที จึงได้มอบให้แต่ละหน่วยงานไปสำรวจหน่วยงานของตนเองโดยให้ กปน.ช่วยรวบรวมปริมาณงานที่จะดำเนินการส่งให้ งป.สตช. เพื่อจัดทำงบประมาณต่อไป

สำหรับโครงการนำร่อง "การให้บริการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำและการอ่านน้ำ พร้อมออกใบแจ้งหนี้” มีหน่วยงานกองบังคับการนครบาล 5, 8 และ 9 เสนอขอเป็นหน่วยนำร่อง ให้ กปน. รับไปดำเนินการให้ต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125