ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
กปน. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามนโยบายมหาดไทย จับมือ อบต.-โรงเรียน ฟื้นฟูคลองเปรมประชากร

วันที่ 20 ม.ค. 2552
 
กปน. สานต่อโครงการ "รวมใจรักษ์น้ำ” ขยายเครือข่ายชุมชน นำนักเรียนและประชาชน กว่า 300 คน จาก 5 โรงเรียน 5 อบต. ร่วมฟื้นฟูแหล่งน้ำ ให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) ช่วยกันกำจัดผักตบชวา และเทน้ำหมักชีวภาพลงในคลองเปรมประชากร มอบทุนให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมรับฟังการเสวนาเรื่องการจัดการและอนุรักษ์แหล่งน้ำ

20 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ วัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ซึ่ง กปน. จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน และประชาชนเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำ โดยเชิญชวนประชาชนจาก 5 อบต. และนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดดาวเรือง และโรงเรียนวัดถั่วทอง ร่วมกับ กปน. เก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากร และเติมน้ำหมักชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง

ผู้ว่าการ กปน. เผยว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการ "รวมใจรักษ์น้ำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำ รวมทั้งสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่ให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รวม 4 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดดาวเรือง โดย กปน. ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และจากการติดตามผล พบว่าแต่ละโรงเรียนยังคงดำเนินโครงการอย่างมุ่งมั่น ในครั้งนี้ ได้เชิญโรงเรียนวัดถั่วทองมาเข้าร่วมด้วย พร้อมมอบเงินให้ทุกโรงเรียนนำไปเป็นทุนสำหรับการทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในโรงเรียน ครัวเรือนและชุมชน พร้อมกันนี้ได้มอบระบบบำบัดน้ำเสีย ลานน้ำใจ สำหรับเด็กๆ ใช้ล้างหน้า ล้างมือรวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหารให้โรงเรียนวัดเวฬุวันด้วย โดยประมาณกลางปี 2552 กปน. จะให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งโครงงานอนุรักษ์แหล่งน้ำมาประกวดกัน เพื่อจะได้เป็นการรณรงค์การใช้น้ำหมักชีวภาพอย่างยั่งยืนและเห็นผล

ภายในงานมีการบรรยายและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ โดย ผศ.อรพินท์ พิเนตรพงษ์ จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ชำนาญการด้านน้ำหมักชีวภาพ และทีมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนา เรื่อง การจัดการและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ นำโดย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) กปน. และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี กรมชลประทาน พร้อมรับฟังปัญหาจาก อบต.ต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างเหมาะสม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125