ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
โรงงานผลิตน้ำบางเขน ปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นมิตรกับชุมชน

วันที่ 9 เม.ย. 2553
 
 
นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง( กปน.) ได้เปิดเผยแก่ผู้สื่อข่าวว่า โรงงานผลิตน้ำบางเขน ของ กปน. ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2518 เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตน้ำที่มีศักยภาพรองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำล่วงหน้าถึง 30 ปี ซึ่งในอดีตสถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำนี้เป็นเพียงทุ่งนาเวิ้งว้างที่อยู่ห่างไกลความเจริญ แต่ในปัจจุบันโรงงานผลิตน้ำแห่งนี้กลับกลายเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนชั้นกลาง พื้นที่โดยรอบมีราคาแพงและมีประชาชนอาศัยอยู่มากขึ้น จนทำให้บางช่วงเวลามีการร้องเรียนว่าการดำเนินงานของโรงงานผลิตน้ำบางเขน ได้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียง ทุกข้อร้องเรียน กปน. มิได้นิ่งนอนใจ ได้มีการปรับปรุงตลอดจนบริหารจัดการภายในเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยนอกจากจะควบคุมให้มีการรักษาความสะอาดโรงงานอย่างเข้มงวด ให้สมกับที่เป็นโรงงานผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพดื่มได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ลงทุนจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงงานให้สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมกับควบคุมรถบรรทุกที่ขนดินตะกอนจากการผลิตน้ำไปทิ้งให้วิ่งเป็นเวลา และห้ามวิ่งในยามวิกาล นอกจากนี้ ในส่วนที่เป็นโรงสูบน้ำที่ต้องเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดมลภาวะทางเสียงพร้อมทั้งได้จัดส่งผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนที่ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดแจ้งให้ชุมชนใกล้เคียงทราบแล้วด้วย ซึ่งก็ได้รับแจ้งถึงความพึงพอใจและขอบคุณจากประธานชุมชนหมู่บ้าน กฟภ. นิเวศน์ 2 ที่ กปน.ให้ความสำคัญและใส่ใจในการร้องเรียนของประชาชนรวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125