ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ Gecc
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการเสริม
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ


 

รายการวิเคราะห์

วิธีการวิเคราะห์

          คุณลักษณะทางกายภาพ  
Color ความเข้มสี Visual Comparison Method
Conductivity การนำไฟฟ้า Electrical Conductivity Method
pH ความเป็นกรด-ด่าง Electrometric Method
Turbidity ความขุ่น Nephelometric Method
Temperature อุณหภูมิ Electrometric Method
          คุณลักษณะทางเคมี  
Alkalinity (P) ความเป็นด่างฟินอล์ฟทาลีน Titration Method
Alkalinity (Total) ภาวะความเป็นด่าง Titration Method
Hardness (Total) ความกระด้างทั้งหมด EDTA Titrimetric Method
Hardness (Carbonate) ความกระด้างชั่วคราว Calculation Method
Hardness (nonCarbonate) ความกระด้างถาวร Calculation Method
Chloride (Cl-) คลอไรด์ Argentometric Method
Sulphate (SO4-2) ซัลเฟต Turbidimetric Method
Nitrate ไนเตรท-ไนเตรท Cadmium Reduction Method
Nitrite ไนไตรท์-ไนไตรท์ Colorimetric Method
Fluoride (F) ฟลูออไรด์ Alizarin Photometric Method
Calcium (Ca) as hardness แคลเซี่ยม EDTA Titrimetric Method
Magnesium (Mg) as hardness แมกนีเซี่ยม Calculation Method
Iron (Fe) เหล็ก Phenanthroline Method
Manganese (Mn) แมงกานีส Persulfate Method
Total Solids TS ของแข็งทั้งหมด Calculation Method
Total dissolved Solids TDS ของแข็งละลาย Calculation Method
Suspended Solids SS ของแข็งแขวนลอย Total Suppended Solids Dried at 103-105c
Ammonia nitrogen แอมโมเนียอิสระ-ไนโตรเจน Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method
Albuminoid nitrogen อัลบูมินอยด์-ไนโตรเจน Alkaline Digestion,Distillation and Colorimetric Method
DO. ออกซิเจนละลายน้ำ Azide Modification Method
BOD. บี.โอ.ดี. 5-day BOD Test
OC. ออกซิเจนคอนซูม Permanganate Method
          คุณลักษณะทางโลหะหนัก  
Arsenic (As) สารหนู  Atomic Absorption Spectrometry  (Hydride)
Mercury (Hg) ปรอท Atomic Absorption Spectrometry  (Hydride)
Copper (Cu) ทองแดง Atomic Absorption Spectrometry  (Flame)
Zinc (Zn) สังกะสี Atomic Absorption Spectrometry  (Flame)
Cadmium (Cd) แคดเมี่ยม Atomic Absorption Spectrometry  (Furnace)
Chromium (Cr) Total โครเมี่ยม Atomic Absorption Spectrometry  (Furnace)
Lead (Pb) ตะกั่ว Atomic Absorption Spectrometry  (Furnace)
          คุณลักษณะทางจุลชีวะ  
Heterotrophic Bacteria แบคทีเรียทั้งหมด Pour Plate Method
Total Coliform โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  Multiple Tube Fermentation Technique (MPN) 10 Tube
Fecal Coliform ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Fecal Coliform Test (EC Medium)
E.coli แบคทีเรียชนิด อีโคไล  E.coli Test (Rapid Test)
Algae สาหร่าย Microscopic Method
Vibrio cholerae Vibrio cholerae Biochemical Test (API Test Kit)
Salmonella typhi Salmonella typhi Biochemical Test (API Test Kit)
Shigella sonnei Shigella sonnei Biochemical Test (API Test Kit)
Stapphylococcus aureus Stapphylococcus aureus Biochemical Test 
Clostridium perfringen Clostridium perfringen Biochemical Test 
Cryptosporidium sp. Cryptosporidium sp. Immunofluorescence Method
Cryptosporidium sp.+ Giardia sp. Cryptosporidium sp.+ Giardia sp. Immunofluorescence Method
          พิเศษ  
Calcium (Ca) แคลเซียม EDTA Titrimetric Method
Magnesium (Mg) แมกเนเซียม Calculation Method
Free res. Chlorine คลอรีนอิสระคงเหลือ DPD Colorimetric Method
TOC สารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด Heated Persulfate Oxidation
Trihalomethanes สารไตรฮาโลมีเทน Calculation Method
    - chloroform คลอโรฟอร์ม Gas Chromatographic Method (ECD)
    - bromodichloromethane โบรโมไดคลอโรมีเทน Gas Chromatographic Method (ECD)
    - dibromochloromethane ไดโบรโมคลอโรมีเทน Gas Chromatographic Method (ECD)
    - bromoform โบรโมฟอร์ม Gas Chromatographic Method (ECD)
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125