ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ประเมินผลผู้รับจ้างวางท่อเน้นคุณภาพงานและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

วันที่ 7 เม.ย. 2553
 
 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา นายเจริญ ภัสระ รองผู้ว่าการ(บริหาร) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "แนวทางการประเมินผลงานของผู้รับจ้าง 3 มิติ” จัดโดยคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามโครงการ Caring Zone โดยมี นายลือชัย ดีถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 2) (ชวก.(ก2)) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เกี่ยวข้องจาก 15 สาขา กว่า 130 คน เข้าร่วมอบรม
 
นายเจริญ ได้กล่าวเปิดว่าในอดีตภาพลักษณ์ กปน.ในสายตาประชาชนจะเป็นลูกอีช่างขุด หรือมักจะกล่าวหาว่าขุดแล้วกลบไม่เรียบร้อย ปัจจุบัน กปน.ได้ให้ผู้รับจ้างภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการแทน โดย กปน.เป็นผู้กำกับดูแล ที่ต้องช่วยกันผลักดันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะการทำงานในที่สาธารณะ ต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนรำคาญจนตำหนิเราได้ การกำกับดูแลผู้รับจ้างจึงถือ เป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ กปน. พร้อมกับต้องดูแลผู้รับจ้าง ให้อยู่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้งานที่ทำให้เราออกมาดีด้วย
 
นายลือชัย ดีถาวร ชวก.(ก2) ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการก่อสร้างวางท่อประปา การปรับปรุงท่อ และการซ่อมท่อของผู้รับจ้าง ยังเป็นจุดด้อยหรือปัญหาหลักที่ กปน.ต้องเร่งแก้ไข เพราะนอกจากต้องควบคุมให้การวางท่อซ่อมท่อมีคุณภาพดี ได้ปริมาณงานครบถ้วน คุ้มค่ากับเงินและเวลาแล้ว ยังต้องสร้างความพึงพอใจจากผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากงานวางท่ออีกด้วย การประเมินผลงานผู้รับจ้างแบบ 3 มิติ (ด้านผู้รับจ้าง ด้านคุณภาพน้ำ และ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ) นี้ คณะทำงานฯ ได้ทดลองนำร่องดำเนินการใน 5 สำนักงานประปาสาขา ของทั้ง 4 ภาค คือ สาขาสมุทรปราการ สาขาสุขุมวิท สาขาแม้นศรี สาขาประชาชื่นและสาขาตากสินแล้ว โดยมีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ อาทิ การประเมินผลงานของผู้รับจ้าง ตัวอย่างเช่น การประเมินด้านคุณภาพน้ำ จะเน้นน้ำหนักคะแนนในหัวข้อการล้างท่อฆ่าเชื้อโรค การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในบริเวณที่มีการทำงาน ฯลฯ ซึ่งกองธุรกิจบริการของแต่ละสาขาจะเป็นผู้รวบรวมสรุปผลงานจากแบบการประเมิน เพื่อนำผลประเมินในการพิจารณาจัดจ้างงานในอนาคต และยังช่วยให้มาตรฐานการดำเนินงานวางท่อ-ซ่อมท่อประปาของ กปน. ดีขึ้นอีกด้วย
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125