ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ Gecc
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> สินค้า
น้ำประปาความเป็นมาของน้ำดื่ม "ปาป้า"
  
นายกรัฐมนตรีได้มาตรวจเยี่ยมการประปานครหลวง (กปน.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และได้มอบนโยบายให้ กปน. ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดออกจำหน่ายในราคาที่ไม่มุ่งหวังที่จะหารายได้หรือกำไร แต่ต้องไม่ขาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยให้ผู้มีรายได้น้อยนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้
  2. เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในราคาถูก เป็นการช่วยตรึงราคาค่าน้ำดื่มบรรจุขวดในตลาดอีกทางหนึ่งด้วย
  3. สร้างภาพลักษณ์ในเรื่องน้ำประปาดื่มได้
การประปานครหลวงจึงได้ผลิตน้ำดื่ม "ปาป้า" ออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  โดยก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด  ที่ได้มาตรฐาน GMP ( Good Manufacturing practice ) รับรองคุณภาพโดย องค์การอาหารและยา (อย.) ผลิตจากน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ( WHO ) ผ่านกรรมวิธีการเติมโอโซน บรรจุในขวดพลาสติกใสอย่างดี (PET) ขนาดบรรจุ 600 ซี.ซี. จึงเป็นน้ำดื่ม ปาป้า ที่มีคุณภาพ และราคาถูกมาจนถึงปัจจุบัน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 1125 หรือ สำนักงานประปาสาขา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125