ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ Gecc
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> สินค้า
แจกน้ำประปาน้ำคือชีวิต พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการประปานครหลวงน้อมรับเป็นแนวทางในการผลิต สูบจ่ายน้ำประปา ที่มีคุณภาพดี สะอาด ให้กับผู้ใช้น้ำ
 
การผลิต
คงไม่ปฏิเสธว่า น้ำประปาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคุณ ตื่นนอน ต้องเข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัว แปรงฟัน อาบน้ำ ปรุงอาหาร ล้างมือ สารพัดใช้กันทั้งวัน ยังไม่เคยมีใครเจ็บป่วย เพราะใช้น้ำประปาเลย อย่างนี้สิเป็นของดี จึงใช้กันทุกคน

ขอบอกเพิ่มเติมอีกว่า น้ำประปากว่าจะส่งถึงบ้านคุณนั้น การประปานครหลวงต้องนำน้ำดิบ ก็คือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลองมาผ่านกรรมวิธี ผ่านขั้นตอนการตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค การตรวจสอบคุณภาพ ได้มาตรฐานที่กำหนดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก จึงสูบส่งไปตามเส้นท่อให้ใช้ตามบ้าน

การควบคุมคุณภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดูแลด้านสุขอนามัยให้การรับรองว่าน้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปานครหลวงทุกเขตสะอาดปลอดภัย ดื่มได้ โดยประกาศอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา
  
การประปานครหลวง ควบคุมคุณภาพในระบบสูบจ่ายน้ำ โดยตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในระบบจ่ายน้ำทุกพื้นที่บริการ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก(WHO) คือเก็บตัวอย่างน้ำไม่ต่ำกว่า 1 ตัวอย่าง ต่อประชากร 10,000 คน ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อผู้ใช้น้ำมั่นใจได้ว่าน้ำประปาสะอาด

ราคา 
น้ำประปา 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1000 ลิตร ราคา 10 บาท หากยังนึกไม่ออก ให้นึกถึงน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 1000 ซี.ซี. (1 ลิตร) 1000 ขวด ตกขวดละ 1 สตางค์ ถ้าเป็นแบบขวดใสขนาด 500 ซี.ซี. ที่กำลังนิยมในปัจจุบัน ก็จำนวน 2000 ขวด นำมากองรวมกันจะมากมายขนาดไหน พอจะชัดขึ้นแล้วใช่ไหม
  
เชื่อไหมว่าน้ำประปาที่เราใช้ทั้งวันคิดเป็นเงินแล้ว เฉลี่ย 2-3 บาท/คน/วัน การประปานครหลวงคิดค่าน้ำเฉลี่ย ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาทเศษ ถูกกว่าบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ ท่านได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องแบก ไม่ต้องหิ้วให้หนัก บริการทั่วทุกจุดในบ้าน เพียงเปิดก๊อกก็ใช้ได้ทันที
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125