ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย คว้ารางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557

วันที่ 3 มิ.ย. 2557

          พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย ได้รับ "รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557” ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเพื่อ  ◌ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป ◌ประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม และมีความอุตสาหะในการบำรุงรักษาอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ และ ◌ เสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันและภายหน้า แทนการรื้อทำลายเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่
          พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย ได้ผ่านหลักเกณฑ์ ในการพิจารณามอบรางวัล คือ ◌ เป็นอาคารที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ◌ อาคาร
และบริบทแวดล้อมมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ◌ อาคารและบริบทแวดล้อมมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือสังคม ◌ อาคารมีการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและขนบประเพณี และ ◌ เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์อย่างประสมกลมกลืนไปกับชีวิต และสังคมสืบต่อมาจนปัจจุบัน ซึ่งนอกจากพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทยแล้ว รางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับอาคารอันทรงคุณค่าอีก 8 แห่ง ได้แก่ ◌ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำนครย่างกุ้ง (สหภาพเมียนมาร์) ◌ ตึกรังสีเกษม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา (จ.น่าน) ◌ อาคาร 6 แผนกช่างกลการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) ◌ เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช (กรุงเทพฯ) ◌ พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (กรุงเทพ)
◌ อาคารทำเนียบท่าช้าง ถ.พระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ) ◌ เรือนรับรองแหลมแท่น (จ.ชลบุรี) และ ◌ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา(จ.สุราษฎร์ธานี) ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศและ เกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ จะแจ้งกำหนดการแน่นอนให้รับทราบต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125