ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. เตรียมทุ่มงบกว่า 35,000 ล้าน เพิ่มเสถียรภาพระบบประปา พัฒนาสู่สาธารณูปโภคชั้นนำระดับสากล

วันที่ 20 พ.ค. 2557
 
          การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก รวมทั้งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ กปน. เตรียมแผนต่อยอด พัฒนากิจการสอดรับสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาคุณภาพมาตรฐานไว้ใช้อย่างมั่นคงยั่งยืนในอนาคต
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เตรียมดำเนินงาน โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ภายใต้กรอบความคิดในการสร้างความเพียงพอ ความมั่นคง ความยั่งยืน และเพิ่มเสถียรภาพให้แก่ระบบประปา เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ทั้งวิกฤติภัยแล้ง และน้ำทะเลหนุนสูงได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากอัตราการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน อาทิ รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ กระจายตัวครอบคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้น พร้อมๆ กับโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ดังนั้น เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว กปน. จึงตัดสินใจทุ่มเงินกว่า 35,000 ล้านบาท ประกอบด้วยการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแห่งใหม่ (ไทรน้อย) พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด "โอโซน” มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปา การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเพิ่มอีก 3 เส้นทาง เชื่อมต่อฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับปริมาณน้ำประปาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิต และเสริมเสถียรภาพทั้งด้านปริมาณ และแรงดันในการสูบจ่ายน้ำให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของโครงข่ายระบบท่อประปา ตลอดจนการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำและถังเก็บน้ำใส และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งหมดนี้ มีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 7 ปี (2558-2564) รวมงบประมาณกว่า 35,312 ล้านบาท
          นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านแหล่งเงินทุนโครงการ กปน. กำลังวิเคราะห์ทางเลือกระหว่างใช้เงินรายได้องค์กรรวมกับเงินกู้ในประเทศ หรือจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เนื่องจาก กปน. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องรับผิดชอบเงินลงทุนขององค์กรเองทั้งหมด แม้การตัดสินใจลงทุนโครงการดังกล่าว จะทำให้ต้นทุนการผลิตของ กปน. ต้องเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ทั้งนี้ กปน. มิได้มีการปรับค่าน้ำมา 15 ปีแล้ว อาจมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าน้ำสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนดังกล่าว รวมทั้ง ค่า EP หรือกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์จะติดลบหลายปีตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงของระบบประปา ซึ่งบางส่วนมิได้ก่อให้เกิดรายได้ หากพิจารณาในเชิงความคุ้มทุน อาจต้องใช้เวลามากกว่า 20-25 ปี อย่างไรก็ตาม โครงการฯ นี้
อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน. เพื่อนำเสนอตามลำดับขั้นตอน แก่กระทรวงมหาดไทย สภาพัฒน์ และ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป
          การลงทุนในโครงการฯ นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการยักษ์ใหญ่ทั้งหมดของ กปน. ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมากกว่าผลกำไร เพื่อยกระดับการบริการน้ำประปาแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจ เติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และก้าวสู่การเป็นองค์กรด้านสาธารณูปโภคระดับแนวหน้า มีความพร้อมรองรับในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอนาคตอันใกล้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125