ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ทัศนศึกษาโรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันที่ 2 พ.ค. 2557

            การประปานครหลวง (กปน.) ต้อนรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ซึ่งมาทัศนศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และรับฟังความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำ พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125