ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
ถกเข้ม! 7 หน่วยงาน ร่วมหาแนวทางจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 พ.ค. 2557

           นายสมัย อนุวัตรเกษม ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กปน. ได้ร่วมประชุม "การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม แบบบูรณาการ” กับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บริษัท East Water และสภาอุตสาหกรรม โดยมี ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพ นายกสมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ซึ่งสาระสำคัญหลัก คือ การรับมือกับปัญหาน้ำเค็มในการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมา กปน. เจอศึกหนักจากวิกฤตน้ำทะเลหนุนสูง แต่ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะกรมชลประทานในการช่วยผันระบายน้ำ จึงสามารถบริหารจัดการและควบคุมระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ โดยที่ประชุมได้ร่วมเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน เช่น การจัดทำร่างอำนาจในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม (Water Mandate) การศึกษาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของแต่ละหน่วยงาน และการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ (Road Map) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการศึกษาหาลู่ทางเพื่อสร้างองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุม
           นายสมัย กล่าวอีกว่า "การบริหารจัดการน้ำของ กปน. จะมีการศึกษาแบบถาวร เพราะที่ผ่านมาจากเหตุน้ำเจ้าพระยาหนุนสูง ก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและภาพลักษณ์ขององค์กรพอสมควร จึงจำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อให้บริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรให้คงอยู่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้องค์กรต่อไป”
           ทั้งนี้ ดร.อภิชาต ได้แนะให้ทุกหน่วยงานทบทวนและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบในปัจจุบันใหม่ โดยเน้นให้ศึกษาแนวทางที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งต่อไปแหล่งน้ำจะด้อยคุณภาพลงเรื่อย ๆ ฉะนั้น จะต้องช่วยกันหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125