ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
สัมมนาทางวิชาการ “การประปานครหลวง หลังปี 2558 : Beyond AEC”

วันที่ 29 เม.ย. 2557

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ นายไตรรงค์ ขนอม รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การประปานครหลวง หลังปี 2558 : Beyond AEC” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนหนึ่งของโครงการ "การศึกษาวิจัยผลกระทบด้านกฎหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่มีต่อการประปานครหลวง” เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558
           ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ กปน. รวมถึงการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและเทคนิควิศวกรรมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงาน กปน. และคณะผู้วิจัย เพื่อการนำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125