ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน. เป็นเจ้าภาพประชุม 5 รัฐวิสาหกิจ แก้ปัญหาหนี้ค้างหน่วยราชการ

วันที่ 23 ธ.ค. 2551
 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ณ ห้องปิยราษฎร์ เวลา 9.30 น.นายบัณฑูร สุภัควณิช ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในฐานะ กรรมการ กปน. ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่คณะทำงาน 5 รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. และ TOT พร้อมหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เชิญกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมเรื่อง การขอตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2553 และการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
 
นายบัณฑูร ผอ.สำนักงบประมาณ กล่าวว่า ขอให้เร่งรัดประมาณการค่าใช้จ่ายส่งให้สำนักงบประมาณ เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณได้เร็วขึ้น รวมทั้งพยายามให้มีการประสานงานที่ดี และเข้าช่องทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้การจัดเก็บราบรื่น และการประสานงานกันในการวางแผนการใช้เงินในปี 53 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงานคงจะมีค่อนข้างจำกัด ซึ่งได้มีการทบทวนวงเงินสำหรับส่วนราชการต่างๆว่า ควรจะมีการใช้จ่ายเท่าใดในระดับหนึ่งแล้ว เวลาตั้งงบประมาณจริงก็คงจำเป็นต้องมีการรวบรวมตัวเลขและที่มาของค่าใช้จ่าย เพราะปีนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถึง 3 ครั้ง ต้องมีการปรับแผนและติดตามตัวเลขที่แท้จริง และเร็วๆ นี้ ต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ซึ่งเป็นฉบับที่ 3 จึงต้องเตรียมการเพื่อปรับแผนค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ฉะนั้น จึงขอฝากทุกหน่วยงานปรับแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งติดตามว่า นโยบายของรัฐบาลเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนบ้าง เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้บางหน่วยงานก็ใช้เงินไปแล้ว เนื่องจากมีแผนเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณตั้งแต่ต้นปี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125