ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน.ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่ 23 ธ.ค. 2551
 
 
การประปานครหลวง จัดกิจกรรมอบรมและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งสองห้อง กว่า 100 คน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลดการใช้สารเคมี และขยะในครัวเรือน ตามโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125