ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชนโอเคกับบริการประปา

วันที่ 26 พ.ย. 2551
 
ผู้ใช้น้ำร้อยละ 72 ดื่มน้ำประปาที่บ้านแต่ผ่านการต้มและกรองก่อน ร้อยละ 76 ไม่เคยบำรุงรักษาระบบประปาเลย มีเพียง ร้อยละ 10 ของผู้ที่เคยบำรุงรักษาที่เคยเปลี่ยนไส้กรองน้ำ

นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง ( กปน. ) แจ้งว่าตามที่ กปน.ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในปี 2551 เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขงานบริการให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการใช้บริการของ กปน.ในระดับสูงสุด โดยได้ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการสำรวจผู้ใช้น้ำทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มบ้านพักอาศัย กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มราชการ-รัฐวิสาหกิจ จำนวน 4,408 ราย ในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด คือ กทม. สมุทรปราการ และนนทบุรี ทั้งนี้หัวข้อที่สำรวจครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพน้ำ ราคาค่าน้ำ ความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ การขุดท่อซ่อมท่อ คุณภาพการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมของ กปน. ซึ่งหลักเกณฑ์การให้คะแนนจัดเป็น 5 ระดับคือ พอใจสูงสุด 5 และต่ำสุด 1 คือไม่พอใจอย่างยิ่ง โดยผลสำรวจส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3 กว่า คือปานกลางค่อนข้างดี นอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.8 บริโภคน้ำประปาที่บ้านแต่ต้องผ่านการต้มและกรองก่อน มีเพียงร้อยละ 25.8 ที่ดื่มน้ำขวด และร้อยละ 2.4 เท่านั้นที่ดื่มน้ำประปาจากก๊อก ทั้งที่น้ำประปามีคุณภาพดีดื่มได้จากก๊อกโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามการที่จะให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำนี้คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นนิสัยจนเกิดความเคยชิน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีและไม่เคยบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้านเลย ถึงร้อยละ 76 และในกลุ่มที่เคยบำรุงรักษา มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เคยเปลี่ยนไส้กรองน้ำ จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากเครื่องกรองน้ำจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองตามวาระ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคจากไส้กรองที่หมดอายุ อันอาจจะทำให้น้ำประปาที่สะอาดดีอยู่แล้วเกิดการปนเปื้อนได้เมื่อผ่านเครื่องกรองที่ไม่ได้รับการดูแลบำรุงรักษา

ผลจากการสำรวจดังกล่าว กปน. จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานบริการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ผู้ใช้น้ำคาดหวัง ซึ่งที่ผ่านมา กปน. ได้พัฒนาการให้บริการในระดับหนึ่งแล้ว และพยายามที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การให้บริการแบบคนแก่ ใจดี เชื่องช้า เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่บริการได้รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ที่มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ให้บริการงานประปาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125