ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. จับมือ อบจ. และ อบต. นนทบุรี เดินหน้า MOU ขยายเขตบริการฯ

วันที่ 26 ก.พ. 2557
 
           เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี ระหว่าง นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กับ นายกฤตพัส อัจฉริยะประสิทธิ์ รองนายก อบจ.นนทบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี (อบต.) จำนวน 10 แห่ง โดยมี พ.ต.อ.ดร. ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน
           นายวิทยา กล่าวว่า กปน. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับที่ 1 กับ อบจ. นนทบุรี และ อบต. จำนวน 13 แห่ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ 2556 กปน. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวางท่อใน 3 อบต.แรก คือ อบต. บางบัวทอง อบต.บางคูรัด และ อบต .คลองขวาง รวมจำนวน 17 เส้นทาง ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร และการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ในระดับปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อวางท่อประปาเพิ่มอีกจำนวน 53 เส้นทาง เป็นระยะทางประมาณ 76.803 กิโลเมตร ในวงเงินงบประมาณ 108.317 ล้านบาท โดยทั้งสามหน่วยงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกันตามสัดส่วน คือ กปน.รับผิดชอบ ร้อยละ 50 อบจ.นนทบุรี ร้อยละ 25 และอบต. ทั้ง 10 แห่ง ร้อยละ 25 ซึ่งจะสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน 1,120 ครัวเรือน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยพื้นที่ อบต. ขุนศรี ราษฎร์นิยม ลำโพ คลองขวาง ทวีวัฒนา ละหาร บางบัวทอง บางคูรัด บางแม่นาง และไทรน้อย
            ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ อบจ. และ อบต.ในจังหวัดนนทบุรี โดยส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสุขภาวะที่มีคุณภาพ ซึ่งกำหนดให้ทุกครัวเรือนในเขตจังหวัดนนทบุรีมีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองของ กปน. ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนโดยทั่วกัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125