ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
ปิดหลักสูตรอบรม อบต.และเทศบาลเรื่องการบริหารจัดการประปาฯ

วันที่ 29 ต.ค. 2551
 
 
วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 1 อาคาร 30 ปี ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา นายเจริญ ภัสระ รองผู้ว่าการ(บริหาร) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปา รุ่นที่ 19 โดยผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลทั่วประเทศ จำนวน 30 คน ซึ่งผ่านการอบรมระหว่างวันที่ 13- 17 ตุลาคม 2551ที่ผ่านมา

โดยหลักสูตรดังกล่าวได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ และ กปน.บรรยายความรู้ในเรื่องการบริหารกิจการประปา การผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา การบำรุงรักษาระบบประปาใต้ดิน – ผิวดิน ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคุม เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป สนใจเข้าอบรมสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา โทร 02 503 - 9791
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125