ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กิจกรรมวันปิยะมหาราช

วันที่ 22 ต.ค. 2551

ผู้บริหาร การประปานครหลวงและหน่วยงานใกล้เคียงร่วมถวายพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรียEรัชกาลทีE5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค. ที่สำนักงานใหญEกปน. ถ.ประชาชื่น

ผู้ว่าการ ถวายพวงมาลา

รองผู้ว่าการ(บริการ)

รองผู้ว่าการ(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

รองผู้ว่าการ(ผลิตและส่งน้ำ)

รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา)

รองผู้ว่าการ(การเงิน)

รองผู้ว่าการ(บริหาร)

ชมรมผู้สูงอายุ กปน.

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน กปน.

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ซ.สามัคคี

สำนักงานเขตหลักสี่

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125