ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
โรงงานผลิตน้ำสามเสน รับโล่เกียรติคุณจากสถาบันอาหาร ก่อนรับรอง HACCP เร็วๆ นี้

วันที่ 25 ก.ย. 2551
 
 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา นายสวัสดิ์ ภู่สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน (ผอ.ฝผส.) รับมอบโล่เกียรติคุณจาก นายดำริ สุโขธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่ ฝผส. ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารคุณภาพด้วย Supply Chain Management ที่จัดขึ้นโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ผอ.ฝผส. กล่าวว่า ฝผส. มีความมุ่งมั่นที่จะนำระบบคุณภาพ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) ซึ่งเป็นระบบการจัดการ เพื่อความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ของผู้ประกอบการ ตั้งแต่เบื้องต้น (Primary Producer) จนถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ในโรงงานผลิตน้ำสามเสน ในขณะที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนนำระบบ ISO 9001:2000 มาใช้

โดยก่อนหน้านี้ ฝผส. ได้ร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานในการพัฒนาและจัดทำระบบ HACCP จนขณะนี้ ฝผส.ได้ผ่านการ Audit เรียบร้อยแล้ว มีเพียงคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องนำไปปรับปรุงเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถได้รับใบรับรอง HACCP จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ( สรอ. )ไม่เกินเดือนตุลาคม 2551 นี้ ซึ่งจะเร็วกว่าแผนถึง 3 เดือน
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125